Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ochrona Danych Osobowych

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

1.Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem” w Górowie Iławeckim jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, ul. Kardynała Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie.

2.Podstawy prawne przetwarzania:

a) w przypadku realizacji obowiązku prawnego nałożonego na administratora danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.

b) w przypadku zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez administratora danych osobowych władzy publicznej na podstawie właściwych przepisów prawa, np. ustawy o pomocy społecznej – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e RODO,
 • ich podanie jest obowiązkowe co wynika z przepisów prawa, a niepodanie tych danych uniemożliwi spełnienie Państwa żądania/wniosku.
 • w przypadku zawarcia umowy na wykonanie usług lub dostaw lub zawarcia umowy o charakterze cywilnoprawnym – państwa dane osobowe przetwarzane są:
 • w celu przygotowania, realizacji i rozliczenia umowy,
 • na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO,
 • ich podanie jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy.

d) w przypadku dobrowolnego korzystania z usług ułatwiających dostęp lub załatwiania spraw u administratora danych osobowych np. korzystanie przez Uczestników z usługi dowozu na zajęcia – państwa dane osobowe przetwarzane są:

 • wyłącznie w celu realizacji usługi udostępnianej przez: Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”,
 • na podstawie udzielonej przez Państwa zgody – art. 6 ust.1 lit. a RODO,
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne,
 • przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, które będzie skutkowało zatrzymaniem realizacji usługi udostępnianej przez administratora danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 celów:

 • wymienionych w lit. a i b: przez okres wymagany przepisami prawa,
 • wymienionych w lit. c: do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
 • wymienionych w lit. d: do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

4.Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych osobowych, takim jak dostawcy oprogramowania.

5.Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

6.Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub w celu zawarcia, wykonania i realizacji umowy.

7.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach gdy dane osobowe przetwarzane są w celu zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

8.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych / Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.