Zapytanie ofertowe na budowę Parku Seniora przy Domu Pomocy Społecznej w Worynach, której zakres obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie rekreacyjnych ścieżek pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżami typu bord, 2) Zagospodarowanie zieleni, 3) Elementy małej architektury, tj. ławki parkowe 6 szt., stoły szachowe 2 szt. ( dopuszcza sie rozbieżność każdego z wymiarów określonych w opisie zadania o +/- 5%). Szczegółowy opis zadania zawiera załącznik nr 2 do Zapytania (dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 – formularz OFERTA Załącznik nr 3 – wzór umowy ZAPYTANIE OFERTOWE – PARK SENIORA PR_OGÓLNOBUDOWLANY_Woryny [styczeń.2019] PR_ZIELEŃ_Woryny [styczeń.2019] Załącznik nr 4 – przedmiary robót […]

Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu części terenu Parku Miejskiego przy ul. Kościuszki w Górowie Iławeckim (działka nr 36/15 w obrębie 3) obejmujących budowy parku kinezyterapeutycznego oraz placu zabaw.

1.Załącznik nr 1. Formularz ofertowy Park 2.Załącznik nr 2. Oświadczenie o spełn. war. Park Załącznik nr 3. Wzór Umowy Park Projekt budowlany – PARK Przedmiary -Zagospodarowanie Parku Miejskiego Zapytanie ofertowe […]