Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Warsztat Terapii Zajęciowej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia „Jesteśmy Razem”, ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie, nr tel. (089)7610544, e-mail: jestesmyrazem@op.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: iod.jestesmyrazem@op.pl lub pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres Stowarzyszenia, z dopiskiem IOD.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego WTZ  jakim jest zorganizowanie zajęć czy pobytu dla Uczestników WTZ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

– Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług Warsztatu Terapii Zajęciowej.

– Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

 1. W przypadku publikacji danych osobowych imienia, nazwiska lub wizerunku w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

–  Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

– Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:
 • dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,
 • podmiotom publicznym w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.
 3. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody.
 4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Daniel Ferdycz.