Sekcja teatralno-muzyczna

Sekcja Teatralno-Muzyczna

Podstawowym założeniem sekcji teatralno-muzycznej jest aktywizacja  uczestników w sferze ruchowej, słuchowej i emocjonalnej. Osoby biorące udział w zajęciach min. śpiewają, słuchają muzyki, tańczą, przygotowują programy słowno- muzyczne oraz przygotowują się  do wielu konkursów, festiwali muzycznych i przeglądów teatralnych.

Dzięki teatroterapii  i choreoterapii uczestnik ma możliwość pełnej integracji z grupą, co wpływa korzystnie na jego ogólny rozwój społeczny.

Celem zajęć jest redukcja napięcia psychofizycznego oraz umiejętności wyrażania emocji dzięki większej samodzielności  i samokontroli. Rozbudzenie w uczestniku wrażliwości na sztukę i muzykę, kształcenie umiejętności obcowania z literaturą oraz różnymi dziedzinami sztuki, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Dodaj komentarz


*